Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 czerwca 2014

GRUPAAZOTY ATT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,96 zł na akcję.
PKNORLEN PKN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty netto poniesionej w 2013r.
ACAUTOGAZ ACG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
ALTERCO ALT GPW Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
APATOR APT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, podziału niepodzielonego zysku za rok 2012 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
AQUABB AQU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,99 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
ATLANTIS ATS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
B3SYSTEM B3S GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BALTICON BLT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
CLOUD CLD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COPERNIC CRS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DYWILAN DYW NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ERGIS EGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FORTUNA FEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 euro na akcję.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r oraz zmiany statutu.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IFCAPITAL IFC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
IFIRMA IFI GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
LOKATYBUD LBD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r.
LOYD LYD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
M4B M4B NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MINOX MNX NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
MORIZON MZN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
NETMEDIA NEM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto poniesionej w 2013r, uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 13.12.2011r, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia wyniku finansowego za 2013r, zmiany uchwały nr 27 ZWZ z 09.04.2014r oraz powołania członków RN.
PBG PBG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PEGAS PGS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013r. oraz wypłaty dywidendy.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PREMFOOD PFR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PRESTO PST NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PRIMAMODA PMA GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
QUMAK QMK GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
SECOGROUP SWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
SKOTAN SKT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, kontynuowania działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TESGAS TSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
TORPOL TOR GPW Początek budowy księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych.
VINDEXUS VIN GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
WBAY WBY NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WERTHHOLZ WHH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
XBSPROLOG XBS NC Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja raportu za 2013 rok.