MINOX

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2019 MINOX NWZA
14 listopada 2019 MINOX Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 MINOX Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 MINOX Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 MINOX Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 MINOX Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 MINOX Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MINOX Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
2 lipca 2018 MINOX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
31 maja 2018 MINOX Publikacja raportu za 2017 rok.
28 maja 2018 MINOX NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
15 maja 2018 MINOX Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MINOX Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 grudnia 2017 MINOX NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 MINOX Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 MINOX Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 MINOX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
13 czerwca 2017 MINOX Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
12 czerwca 2017 MINOX Scalenie akcji w stosunku 12:1.
31 maja 2017 MINOX Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 maja 2017 MINOX Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 MINOX Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
24 kwietnia 2017 MINOX NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.
14 lutego 2017 MINOX Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
23 stycznia 2017 MINOX NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2016 MINOX Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 MINOX Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 MINOX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
31 maja 2016 MINOX Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 MINOX Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
19 kwietnia 2016 MINOX Dzień pierwszego notowania na NC 94.929.245 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 lutego 2016 MINOX Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
14 listopada 2015 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
22 września 2015 MINOX Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
7 września 2015 MINOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
4 września 2015 MINOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
14 sierpnia 2015 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
9 czerwca 2015 MINOX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podziału zysku z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E.
15 maja 2015 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
3 lutego 2015 MINOX Pierwszy dzień notowań na NC 184.627.660 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2014 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
16 czerwca 2014 MINOX ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
30 maja 2014 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
10 marca 2014 MINOX NWZA ws. wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 MINOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
2 lipca 2013 MINOX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r.
14 czerwca 2013 MINOX Publikacja raportu za 2012 rok.
27 marca 2013 MINOX NWZA ws. wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce.
19 listopada 2012 MINOX Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2012 MINOX Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MINOX Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
11 czerwca 2012 MINOX WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 MINOX Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
16 kwietnia 2012 MINOX Publikacja raportu za 2011 rok.
19 marca 2012 MINOX NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na bieżącą działalność oraz na cele inwestycyjne spółki, powołania pełnomocnika do zawarcia w imieniu spółki umowy z prezesem zarządu.
14 lutego 2012 MINOX Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 MINOX Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 MINOX Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
3 sierpnia 2011 MINOX NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce oraz udzielenia absolutorium dla członka zarządu za rok 2010.
6 lipca 2011 MINOX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
4 lipca 2011 MINOX Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
1 lipca 2011 MINOX Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
30 czerwca 2011 MINOX Publikacja raportu za 2010 rok.
30 czerwca 2011 MINOX WZA
16 maja 2011 MINOX Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
10 maja 2011 MINOX Debiut spółki na NC.