Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 marca 2013

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
KRUK KRU GPW NWZA ws. zmiany liczby członków RN, odwołania członków RN, powołania członków RN nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN oraz zmiany statutu.
01CYBATON 01C NC Scalenie akcji w stosunku 160:1.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AZTEC AZC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
DATAWALK DAT GPW NWZA ws. zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w RN.
EDISON EDN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
EKIOSK EKS NC NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN, uchylenia uchwały nr 8 ZWZA z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych.
ELEMENTAL EMT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
IMPERIO IMP GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
INVENTION INM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MINOX MNX NC NWZA ws. wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
PEP PEP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
PFLEIDER PFL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pfleiderer Service GmbH.
PROVIDENT IPF GPW Debiut spółki na GPW.
SMTSOFT NC NWZA ws. przekształcenia SMT Software Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
TELESTO TLO NC Publikacja raportu za 2012 rok.
TFONE TFO GPW NWZA ws. emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
WASPOL WAP NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.