Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 grudnia 2014

2CPARTNER 2CP NC NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AALLIANCE AAS NC ZWZA ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013 oraz powołania członków RN.
AERFINANC AER NC NWZA
ASMGROUP ASM GPW NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B i C do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz zmian w składzie RN.
ATCCARGO ATA NC NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, uchylenia uchwały nr 29/2014 WZA z dnia 30.06.2014 oraz zmiany statutu.
BALTICINV BCI NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela: 1.000.000 serii H, 500.000 serii I, 25.816.526 serii J, 9.517.440 serii K i 1.735.763 serii L.
CZARNKOW BRO NC Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na NC 4.735.800 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
DEKPOL DEK GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy instytucjonalnej.
DREWEX DRE GPW NWZA ws. zmiany statutu.
EKANCELAR EKA GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ENERGA ENG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie składników aktywów trwałych, zmiany regulaminu WZA oraz zmiany statutu.
EUROSNACK ECK NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
HFTGROUP HFT NC NWZA ws. połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D w jedną serię B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E,F,G,H i I w jedną serię C, scalenia akcji, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
IFSA IFR GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INFOSYS IFS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 01.07.2013r do dnia 30.06.2014r oraz podziału zysku.
MONNARI MON GPW NWZA ws. ujawnienia w statucie zmiany 1 300 000 akcji imiennych na akcje na okaziciela.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
NFIEMF EMF GPW NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz zatwierdzenia warunków i postanowień przewidzianych w nowych dokumentach finansowania.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,07 zł na akcję.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
RYVU RVU GPW NWZA ws. m.in. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") oraz zmiany statutu.
TRAKCJA TRK GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ZWG ZWG NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.