Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 czerwca 2014

KGHM KGH GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
LPP LPP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmiany przeznaczenia akcji własnych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ABCDATA ABC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2013r, zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AGTES AGS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AMICA AMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
AMPLI APL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BRASTER BRA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmiany statutu.
CALESCO CLS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CERABUD CER NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
COLOMEDIC CLO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DGA DGA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013r, scalenia akcji, zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 07.12.2011r oraz zmiany statutu.
DROP DRP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
FITEN FTN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FORTE FTE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
GREENECO GET GPW NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego oraz zmian w składzie RN.
INDATA IDT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na NC akcji serii A, B, C, D, E, F i G oraz zmian w składzie RN.
IPOPEMA IPE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
KLON KLN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzania zyskiem za 2013r oraz zmian w składzie RN.
KOFOLA KFL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H z pozbawieniem prawa poboru, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
MERIT MEI NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz powołania członków RN.
MONNARI MON GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
MSXRESOUR MSX GPW Scalenie akcji w stosunku 25:1.
NOTORIA NTS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PBOANIOLA PBO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PCZ PCZ NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
PYLON PYL NC Pierwszy dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
READGENE RDG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, wyboru jednoosobowego zarządu oraz wyboru członków RN.
RUNICOM RUN NC NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
S4E S4E NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
SAKANA SKN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SANOK SNK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013r, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
UBOATLINE UBT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii A, B i C do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UNIMA U2K GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty z lat ubiegłych i straty za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WBAY WBY NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.