Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 czerwca 2016

AATHOLD AHL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
AMICA AMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
AQUABB AQU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r., wypłaty dywidendy, także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend oraz przyznania nagrody rocznej prezesowi zarządu.
ATAL 1AT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,61 zł na akcję.
BENEFIT BFT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2020, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E oraz nabycia akcji własnych.
BGE BGE NC NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku ze zmianą obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu.
BIOMASS BEP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BORYSZEW BRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
CNT CNT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
COMARCH CMR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.
CZARNKOW BRO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na połączenie spółek Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.
EFICOM EFI NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ELEKTROTI ELT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,24 zł na akcję.
EMUZYKA EMU NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
EUROTAX ETX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GEOTERM GTP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GINOROSSI GRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników spółki albo spółek zależnych.
GROCLIN GCN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, uruchomienia kapitału zapasowego i przeznaczenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych na dywidendę dla akcjonariuszy oraz połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej z IGA Nowa Sól Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.
HARPER HRP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.
IMPEXMET IPX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok oraz przyjęcia programu skupu akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych spółki.
INFRA IFA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
IU IUS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MENNICA MNC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MNI MNI GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
NETIA NET GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
PEGAS PGS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wypłaty dywidendy.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
PRESENT24 P24 NC Dzień pierwszego notowania na NC 211.748 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SUNTECH SUN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za 2015 rok.
UNIMOT UNT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
WAWEL WWL GPW Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WDX WDX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.