LZMO

Data Spółka Wydarzenie
8 marca 2019 LZMO Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
27 listopada 2017 LZMO NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.
14 listopada 2017 LZMO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
30 października 2017 LZMO NWZA ws. zmiany statutu.
31 lipca 2017 LZMO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
26 lipca 2017 LZMO NWZA ws. postanowienia o dochodzeniu przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Artura Sławińskiego oraz o dochodzeniu odpowiedzialności na podstawie ustawy o obligacjach, postanowienia o dochodzeniu przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie.
15 maja 2017 LZMO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
8 maja 2017 LZMO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
3 kwietnia 2017 LZMO Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 LZMO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 LZMO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 listopada 2016 LZMO Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 LZMO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2016 LZMO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 LZMO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.
11 maja 2016 LZMO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
27 kwietnia 2016 LZMO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
25 lutego 2016 LZMO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 LZMO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 LZMO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 LZMO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
12 czerwca 2015 LZMO Publikacja raportu za 2014 rok.
12 maja 2015 LZMO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 LZMO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
5 stycznia 2015 LZMO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2014 LZMO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 LZMO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 LZMO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 LZMO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 LZMO Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 LZMO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 LZMO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
18 lipca 2013 LZMO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 LZMO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru.
14 czerwca 2013 LZMO Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 LZMO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 LZMO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 listopada 2012 LZMO NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN oraz utworzenia celowego funduszu rezerwowego, zwanego funduszem dywidendowym.
14 listopada 2012 LZMO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 LZMO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 LZMO WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
14 czerwca 2012 LZMO Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 LZMO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
4 kwietnia 2012 LZMO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2012 LZMO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
17 stycznia 2012 LZMO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiącej własność LZMO SA, zmian w statucie oraz w składzie RN.
21 września 2011 LZMO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
19 września 2011 LZMO Debiut spółki na NC.