Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 czerwca 2014

GRUPAAZOTY ATT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
AQUABB AQU NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013 rok.
BNPPL GPW Ostatni dzień notowań na GPW 5.026.539 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
CCS CCS NC Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
CHEMOS CHS GPW Scalenie akcji w stosunku 8:1.
CNT CNT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
CZARNKOW BRO NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
ECERAMICS ECR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii I i J do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ENERGA ENG GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
ERATONRG ERA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FORBUILD FRB NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FORTE FTE GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GEOINVENT GEO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GINOROSSI GRI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HMINWEST HMI GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IMS IMS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
MOSTALZAB MSZ GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podziału zysku z lat ubiegłych, zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NTCAPITAL NTC GPW ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 6 NWZ z dnia 13.11.2013r w sprawie zmiany uchwały nr 28 ZWZ z dnia 28.06.2013r, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013 rok.
OXYGEN OXY NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PCCINTER PCI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, przeznaczenia całości wypracowanego w 2013r zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PCCROKITA PCR GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członków RN.
PRYMUS PRS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
SNTVERSE SVE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
STANDREW STD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
UNICREDIT UCG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 74.119.431 akcji zwykłych.
YOLO YOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
YURECO YCO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, wyboru członków RN oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.