Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 lipca 2014

ARTP TYP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BUDOPOL BDL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji serii K i warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CIECH CIE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEVORAN DEV NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
DRUKPAK DRU NC NWZA ws. m.in. przystąpienia przez spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartego pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o. oraz ustanowienia wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu.
ECERAMICS ECR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ENAP ENP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ERATONRG ERA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
FMG FMG GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie 2.216.102 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
GRENEVIA GEA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
GWARANT GWR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
HANDLOWY BHW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,15 zł na akcję.
HYDRAPRES HPS NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
KUPIEC KPC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 i za ubiegły rok obrotowy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
LENTEX LTX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
MANYDEV MAN GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MERCOR MCR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy od 1.04.2013 do 31.03.2014 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
NAVIMORIN NIN NC NWZA ws. zmiany regulaminu RN, wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
ORPHEE ORP NC ZWZA
POLNA PLA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
TESGAS TSG GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
WODKAN WOD NC NWZA ws. powołania członka RN.