02:22 | GMT: 00:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KCI

Data
Spółka
Wydarzenie
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KCI
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gremi International S.a r.l.
KCI
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gremi International S.a r.l.
KCI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 r.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KCI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KCI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 r.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KCI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KCI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KCI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 r.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KCI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KCI
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
KCI
NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów tego finansowania.
KCI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2016 r. oraz pokrycia straty netto GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KCI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KCI
NWZA ws. przyjęcia strategii spółki na lata 2017 -2020, wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect, powołania członka RN, odwołania członka RN oraz zmian wysokości wynagrodzenia członków RN.
KCI
NWZA ws. połączenia KCI S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o., powołania członka RN, odwołania członka RN oraz zmian wysokości wynagrodzenia członków RN.
KCI
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KCI
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KCI
Scalenie akcji w stosunku 28:1.
KCI
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
KCI
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
KCI
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
KCI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2015 r., pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GREMI INWESTYCJE S.A. za rok 2015, utworzenia kapitału rezerwowego na cele inwestycji, scalenia akcji, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
KCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 168.289.088 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KCI
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KCI
Publikacja raportu za 2015 rok.
KCI
Publikacja raportu za VI kwartał 2015 roku.
KCI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KCI
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KCI
NWZA ws. połączenia KCI S.A. oraz KCI Development Sp. z o.o., upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
KCI
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
KCI
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GREMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
KCI
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GREMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
KCI
NWZA ws. połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej oraz zmiany statutu.
KCI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym JUPITER S.A. za rok 2014.
KCI
NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami.
KCI
NWZA ws. połączenia ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
KCI
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KCI
Publikacja raportu za 2014 rok.
KCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KCI
NWZA ws. połączenia KCI S.A. i Jupiter S.A., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KCI
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
KCI
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KCI
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
KCI
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KCI
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KCI
Publikacja raportu za 2013 rok.
KCI
Split akcji w stosunku 1:10.
KCI
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KCI
NWZA ws. zmiany statutu.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KCI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KCI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KCI
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
KCI
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-deweloperzy.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KCI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
KCI
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
KCI
NWZA ws. połączenia ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o., zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KCI
WZA
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KCI
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
KCI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
KCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
KCI
Początek notowań spółki PONAR (PON) pod nazwą KCI (KCI), w związku ze zmianą firmy.


«Powrót do terminarza spółek