01:39 | GMT: 23:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 22418 pozycji.
06.08.2020 10:01
06.08.2020 08:36
05.08.2020 14:19
05.08.2020 10:04
05.08.2020 08:38

PKO Bank Polski odnotował 804 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1217 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 534 mln zł wobec 2 538 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 918 mln zł wobec 926 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 377,2 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 347,9 mld zł na koniec 2019 r.

W I poł. 2020 r. bank miał 1 306 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 079 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowany w I półroczu 2020 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wyniósł 1 306 mln zł, co oznacza spadek o 37,2% w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek zysku netto był determinowany przez:

1) pogorszenie o 782 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych,

2) wzrost o 128 mln zł kosztów działania, głównie regulacyjnych i amortyzacji,

3) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 7 195 mln zł (+0,1% r/r), głównie w efekcie wzrostu r/r wyniku z tytułu odsetek o 4,9% oraz wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat o 4,6% przy spadku wyniku pozostałego o 84,1%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik na działalności biznesowej w I półroczu 2020 roku wyniósł 7 195 mln zł i był o 5 mln zł, tj. o 0,1% wyższy niż w I półroczu 2019 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku pozostałego.

Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2020 roku wyniósł 5 237 mln zł, tj. o 244 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższy wynik był determinowany głównie wzrostem wolumenów, przy niższym poziomie stóp procentowych.

Marża odsetkowa spadła o 0,17 pkt proc. r/r do poziomu 3,27% na koniec I półrocza 2020 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych grupy kapitałowej PKO BP na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło 4,59%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,58%, wobec odpowiednio 4,73% i 0,68% na koniec I półrocza 2019 roku.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w I półroczu 2020 roku wyniósł 1 897 mln zł i był o 83 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bank wskazał, że poziom wyniku był determinowany m.in. przez: wyższy wynik z tytułu kredytów, ubezpieczeń i leasingu operacyjnego (+63 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu prowizji od kredytów gospodarczych; wzrostu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami mieszkaniowymi oraz wyższego wyniku z leasingu operacyjnego, który wynikał głównie z przejęcia w czerwcu 2019 roku spółki Prime Car Management, wyższy wynik z tytułu marż na transakcjach wymiany walut (+36 mln zł), w wyniku wzrostu transakcyjności;  porównywalny wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej;  niższy wynik z tytułu kart (-5 mln zł r/r), w efekcie wyższych kosztów z tytułu obsługi kart i przetwarzania transakcji, niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-11 mln zł r/r).

W I półroczu 2020 roku koszty działania wyniosły 3 208 mln zł i były wyższe o 4,2% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: wzrost o 89 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z ujętą w I kwartale 2019 roku korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2019 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014 - I kwartał 2019 roku; wzrost o 61 mln zł, tj. 14,3% kosztów składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny - koszty BFG wyniosły 489 mln zł, z czego 318 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (w analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 428 mln zł, z czego 348 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji).

Wskaźnik kosztów do dochodów C/I wyniósł 42,2% na koniec czerwca br. wobec 42,3% rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 roku wynik z odpisów wyniósł -1 440 mln zł (łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -190 mln zł oraz ujęciem odpisów z tytułu wpływu COVID-19 na portfel kredytowy w wysokości -344 mln zł) i był gorszy o 782 mln zł w stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy dalej.

Bank podał, że wynik z odpisów na ryzyko kredytowe po wyłączeniu odpisów na COVID-19 wyniósł -641 mln zł i ukształtował się na poziomie porównywalnym do uzyskanego w I półroczu 2019 roku.

Wynik z odpisów na aktywa niefinansowe wyniósł -265 mln zł i był gorszy o 255 mln zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, głównie na skutek utworzenia odpisów na: Bank Pocztowy -90 mln zł, wartość firmy Nordea Bank Polska (CGU korporacyjnego) -116 mln zł oraz wartość firmy PKO Leasing Pro -31 mln zł.

"Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 0,54% i był niższy o 0,03 pkt proc. od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, a po wyłączeniu odpisów z tytułu COVID-19 wyniósł 0,42%, co oznacza poprawę o 0,15 pkt proc. Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o około 3% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - czytamy dalej.

ROE netto wyniosło 7,8% na koniec I poł. br. wobec 10,7% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,21% na koniec II kw. wobec 18,57% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) wyniósł 16,98% wobec 17,26% na koniec II kw. 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 1 185 mln zł wobec 2 075 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

05.08.2020 08:09

Bank Pekao odnotował 359,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 582,11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao za II kw. wyniósł 359 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38% głównie z powodu dodatkowych, konserwatywnie zawiązanych odpisów kredytowych związanych z COVID-19" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1365,55 mln zł wobec 1357,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 567,85 mln zł wobec 632,68 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 235,3 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 203,32 mld zł na koniec  2019 r.

"Pomimo sytuacji pandemicznej skala działalności Grupy Pekao rosła. Suma bilansowa na koniec pierwszego półrocza zwiększyła się o 20% r./r. do 235 mld zł, co plasuje Bank Pekao na drugim miejscu w sektorze pod względem sumy aktywów" - podkreślono w komunikacie.

W I poł. 2020 r. bank miał 546,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 824,45 mln zł zysku rok wcześniej.

"Drugi kwartał i cała pierwsza połowa 2020 roku była dla Banku Pekao trudnym testem warunków skrajnych, jakie stworzyła pandemia COVID-19. Nasze wysiłki z jednej strony koncentrowaliśmy na dostarczeniu klientom elastycznych, dopasowanych do nadzwyczajnych warunków produktów, z drugiej - przyspieszaliśmy w zakresie cyfryzacji oraz działań nakierowanych na efektywność i jeszcze lepsze zarządzanie kosztami - skomentował p.o. prezesa Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

"Myślę, że ten test do tej pory zdaliśmy dobrze, a stopniowe ożywienie w gospodarce obserwowane w drugim kwartale jest dobrym zwiastunem na kolejne miesiące i będzie pozytywnie przekładać się na naszą działalność biznesową" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 605,72 mln zł wobec 916,26 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wskutek prowadzenia konserwatywnej polityki kredytowej, bank posiada dobry jakościowo i odpowiednio zabezpieczony portfel. Na przestrzeni ostatniego kwartału kontynuowane było ostrożne podejście do tworzenia rezerw kredytowych. Pokrycie rezerwami na koniec drugiego kwartału wyniosło 83%, co stanowi 2% wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału i w ujęciu r/r" - napisano w komunikacie.

Jednocześnie Pekao podkreśla, że utrzymuje wysoką bazę kapitałową, dodatkowo wzmocnioną zatrzymaniem zysku za 2019 rok. Na koniec czerwca 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,0%, a Tier 1 16%. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów w wysokości prawie 80% i LCR w wysokości 347%.

"Epidemia COVID-19 spowodowała, że Bank Pekao jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektowność. Wskaźnik C/I w drugim kwartale tego roku obniżył się do 41,1%, czyli o 70 punktów bazowych w ujęciu rok do roku (z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji w 2019 roku)" - czytamy dalej.

"Bank wzmocnił działania kosztowe, które nie tylko krótkoterminowo, ale i w dłuższym horyzoncie czasowym przełożą się pozytywnie na wyniki banku. Już w drugim kwartale koszty spadły w ujęciu rok do roku o 4%. Wśród inicjatyw ograniczających koszty wymienić można m.in. takie, jak: renegocjacje umów najmu, ograniczenie kosztów administracyjnych i doradztwa, priorytetyzację projektów zaplanowanych na 2020 rok przy utrzymaniu inwestycji w działania transformacyjne banku" - wskazano także w materiale.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

05.08.2020 07:14
04.08.2020 16:10
04.08.2020 11:05
04.08.2020 10:43

Mamy 680 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 48 149 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 1 738 osób.

"Mamy 680 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (222), wielkopolskiego (94), małopolskiego (88), mazowieckiego (49), dolnośląskiego (47), podkarpackiego (41), łódzkiego (39), świętokrzyskiego (26), pomorskiego (17), podlaskiego (15), zachodniopomorskiego (15), lubelskiego (8), opolskiego (7), lubuskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4) i kujawsko-pomorskiego (3)" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

"Z przykrością informujemy o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 83-M Kraków, 90-K Racibórz, 78-M Gliwice, 60-M Łańcut, 87-K Przemyśl, 91-M Poznań. Większość osób miała choroby współistniejące" - poinformowano także.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 48 149 osób. Pacjenci znajdują się głównie w szpitalach jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Z danych MZ wynika, że wg ostatnich dostępnych danych przeprowadzono blisko 2,32 mln testów, w ciągu ostatniej doby blisko 18 tys.

Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 1 859 osób, 98 875 było objętych kwarantanną, a 8 499 - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarło 1 738 osób. Wyzdrowiało 35 056.

Od ponad czterech miesięcy obowiązuje stan epidemii.

Jednocześnie zniesiono już szereg wprowadzonych wcześniej ograniczeń. Zmniejszono obowiązkowy dystans do półtora metra (wcześniej dwa metry).

Zniesione zostały ograniczenia dotyczące handlu i gastronomii, ale obowiązkowe jest zachowanie półtorametrowego dystansu (w przeciwnym razie należy nosić maseczkę). W restauracjach i barach odległość między stolikami powinna nadal wynosić dwa metry.

W przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, w środkach komunikacji publicznej, kościołach, kinach, sklepach, urzędach maseczki nadal są obowiązkowe.

Otwarte są kina, teatry, filharmonie, a także kluby fitness, solaria, salony tatuażu i baseny.

Jest też możliwość organizowania koncertów i widowisk zarówno w salach koncertowych jak i na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zajęta będzie jedynie połowa miejsc, a słuchacze czy widzowie będą zajmować je naprzemiennie.

Na boiskach i stadionach mogą być obecni kibicie (pod warunkiem, że zapełniona jest jedynie połowa miejsc). Z aquaparku może korzystać do 75% obłożenia obiektu.

Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek. Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 250 uczestników. Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane. Na polach golfowych, kortach tenisowych, stajniach, stadninach i torach wyścigowych dla koni,  przy imprezach dot. sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 250 uczestników.

W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie i innych form wsparcia.

(ISBnews)

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020
- Chiny Podaż pieniądza M2 lipiec
- Chiny Nowe kredyty lipiec
03:30 Chiny Inflacja PPI lipiec
03:30 Chiny Inflacja CPI lipiec
07:45 Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy lipiec
08:00 Rumunia Bilans handlu zagranicznego czerwiec
08:00 Norwegia Inflacja PPI lipiec
08:00 Norwegia Inflacja konsumencka lipiec
09:00 Słowacja Produkcja przemysłowa czerwiec
09:00 Turcja Stopa bezrobocia czerwiec