04:04 | GMT: 03:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
ZWZA
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu, dematerializacji akcji serii I i J.
ERC 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
GPP 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i G z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR oraz MSSF, ustalenia liczby członków RN oraz zmian statutu.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
PSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
SKH 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwały nr 7 NWZ z dnia 22 grudnia 2016.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
BGZ 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz określenia maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia.
ECH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
LPS 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 21.000.000 akcji serii A1 oraz 4.000.000 akcji serii E.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PRT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
PUR 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 544.100 akcji serii B2 oraz 146.410 akcji serii C.
RMK 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia złożonych rezygnacji członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania nowych członków RN oraz zmian statutu.
ROT 
NC 
 
NWZA ws. powołania na stanowisko członka RN.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,35 zł na akcję.
CLE 
GPW 
 
ZWZA
ECH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,50 zł na akcję.
EKS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
LPS 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania nowego członka RN.
SKT 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SPK 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
PMG 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.
COST.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.
ASS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BSC 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków).
DBC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 6,5 zł na akcję.
GRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
HEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018.
KOM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
TLS 
NC 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.
WBY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów