15:26 | GMT: 13:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C oraz powołania członka RN.
71M 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
CPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POM 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
RAF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
RON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AOL 
NC 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
CLN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
CPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DBC 
GPW 
 
NWZA ws. umów pożyczek zawieranych przez spółkę z Goodyear S.A., zasad i modelu współpracy handlowej z podmiotami z Grupy Goodyear, warunków nowej polityki dywidendowej na lata 2018-2020, upoważnienia zarządu do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji własnych reprezentujących 18,6% kapitału zakładowego, a także użycia kapitału rezerwowego spółki.
DYW 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ICE 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 29.000 akcji serii B, 622.620 akcji serii C, 61.800 akcji serii E1.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. powołania rewidenta do spraw szczególnych.
BTM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CPL 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FMF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IZB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KTY 
GPW 
 
Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17,24 zł na akcję.
KPX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PHR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej z zachowaniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR/MSSF, zmiany statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z przewodniczącym RN Jerzym Gębickim oraz z prezesem zarządu Konradem Palką.
POM 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Polmed, Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, Bemaro Limited oraz MAJP Investing Limited po cenie 2,92 zł za akcję.
PWX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PRT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.
SWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
VST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WAS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażania zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BIO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CIG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej oraz powołania nowego członka RN.
ETL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FFI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania na członka RN.
GNB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HRP 
GPW 
 
ZWZA
IMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
KVT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
OTS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PRC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy za I półrocze 2018 w wysokości 0,05 BGN na akcję.
WIS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LTS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
06N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ADV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ALL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
APL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ARC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ARR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ASM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DEK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
EMT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EKP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
FHD 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).
GRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HLD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HUB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IDT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KOM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
KVT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
LRK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LBT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MXC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MTL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MIR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MLG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NNG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NTU 
GPW 
 
NWZA
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
REG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SET 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SPH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy za I półrocze 2018 w wysokości 0,05 BGN na akcję.
SHG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VTE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
VIN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VTL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PBF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IDT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
JHM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku (I kwartał roku obrotowego) oraz za rok obrotowy 2017/2018.