Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 grudnia 2020

JSW JSW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 508.781 akcji serii A oraz 235.682 akcji serii D.
ABPL ABE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
AQUATECH AQT NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmiany statutu.
GRODNO GRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
LEXBONO LXB NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 NWZ z 29 czerwca 2020 roku, zmiany uchwał nr 4/2020 i 5/2020 NWZ z 8 czerwca 2020 roku, zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Niemczech lub Austrii lub Szwajcarii.
MEDINICE ICE GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2, H1 oraz I. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
MILISYS MLM NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 15/2020 ZWZ z 28 kwietnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MLPGROUP MLG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.607.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.175 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
QUANTUM QNT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,35 zł na akcję.
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.
TEXT TXT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję.
TIM TIM GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.