Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 grudnia 2015

ARCTIC ATC GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania RN na nową, wspólną kadencję.
BALTONA BAL GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 NWZ z 30 sierpnia 2011, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 12 czerwca 2013 oraz zmiany statutu.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
BSCDRUK BSC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków), zmiany statutu, powołania członka RN.
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 3,15 zł na akcję.
ECHO ECH GPW NWZA ws. utworzenia celowego funduszu rezerwowego oraz zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
EUROSNACK ECK NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
FERRUM FER GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach własnych spółki na rzecz WĘGLOKOKS S.A. oraz zmiany w składzie RN.
HEFAL HEF NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
IVMX IMX GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MAKOLAB MLB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,54 zł na akcję.
ORIONINV ORN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PFLEIDER PFL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.077.007 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PRESENT24 P24 NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
RONSON RON GPW NWZA ws. wypłaty dywidendy za 2014 rok oraz zmian w składzie zarządu.
SOHODEV SHD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.