Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 grudnia 2014

AGORA AGO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG50.
AMICA AMC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
BLACKPOIN BPN NC NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED sp. z o. o. akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
COMECO CMC NC Debiut spółka na NC. Pierwszy dzień notowań 800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. stosowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego Prezesa Zarządu roszczeń o naprawienie szkód.
ESTAR EST GPW NWZA
FAMUR FMF GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
HELIO HEL GPW ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2013/2014.
MAKOLAB MLB NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
NEWAG NWG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
PFLEIDER PFL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
REGNON REG GPW NWZA ws. połączenia serii akcji, zamiany akcji, zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ROVESE RSE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
RYVU RVU GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D oraz E z obrotu na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.651.891 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SCOPAK SCO GPW Scalenie akcji w stosunku 8:1.
SOHODEV SHD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.
SOPHARMA SPH GPW NWZA
STALPROD STP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
SYMBIO SYM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H oraz I z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WIKANA WIK GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.