Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 grudnia 2012

06MAGNA 06N GPW NWZA ws. zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego, udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany firmy spółki i zmiany statutu oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
APOLLO APC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
BIOGENED BGD NC NWZA ws. uzupełnienia składu RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
CODEMEDIA COD NC NWZA ws. połączenia spółki Codemedia Spółka Akcyjna ze spółką Iweii Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
ENERGOPLD EPD GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN obecnej kadencji, zobowiązania zarządu do podjęcia działań zmierzających do dokonania scalenia akcji.
EXAMOBILE EXA NC Debiut spółki na NC.
FOREVEREN FOR NC NWZA ws. zmiany statutu.
INTERBUD ITB GPW Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
JANTAR JAN NC Początek notowań spółki 4STUDIO (4ST) pod nazwą JANTAR (JAN), w związku ze zmianą firmy.
LANGLOO LAN NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NAVIMORIN NIN NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu, podziału akcji, uchylenia uchwały nr 5 WZA z 15 września 2011 w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dokonania wyboru członków RN wybranych uprzednio w wyborach uzupełniających.
PHARMENA PHR GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SOBET SOB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz rozszerzenia działalności spółki.
TAXUSFUND TXF NC NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków zarządu, zmian statutu, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności w 2011 roku oraz udzielenia prezesowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.