Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 listopada 2015

ABMSOLID ABM GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ACTION ACT GPW NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZ z 15 listopada 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych i zmiany statutu.
ADIUVO ADV GPW Ostatni dzień notowania na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CZARNKOW BRO NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ENTER ENT GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe oraz uruchomienia programu emisji obligacji.
GKSKAT GKS NC NWZA ws. zatwierdzenia kierunków rozwoju spółki oraz programu jej działalności, zmian w statucie, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
IMMOBILE GKI GPW NWZA ws. upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji, utworzenia kapitału rezerwowego i zmian w składzie RN.
JWWINVEST JWW GPW NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 19 ZWZ z 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, zmian składu RN, powierzenia zadań komitetu audytu RN, udzielenia upoważnienia zarządowi w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E.
KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
KOFOLA KFL GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Kofola ČeskoSlovensko a.s. po cenie 57,00 zł za akcję.
LOKUM LKD GPW Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000 akcji serii M1 oraz 538.819 akcji serii S.
TNTPROENR TNT NC Split akcji w stosunku 1:20.