Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 grudnia 2014

DUON DUO GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EASTSIDE ESC NC NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E, F i G, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EDISON EDN NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GCINVEST GCI NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GEOINVENT GEO NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GRODNO GRN GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C od inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
KME KME NC NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na GPW, zmiany Polityki Rachunkowości, przyjęcia polityki dywidendowej, zmiany uchwały nr 6 WZA z dnia 18.12.2013 oraz zmian w składzie RN.
NOVITA NVT GPW NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN.
QUMAK QMK GPW NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
REDWOOD RWD GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ROVESE RSE GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A. oraz Pana Michała Sołowowa.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za okres 01.07.2013 do 30.06.2014 (rok obrotowy 2013/2014).
SANTANDER SAN GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu do 12.584.414.659 akcji zwykłych.
TRITON TRI GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
VIDIS VDS NC Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.