Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 26 listopada 2012

EUROCASH EUR GPW NWZA ws. sprawie Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na Lata 2012, 2013 i 2014 oraz zmian w statucie.
01CYBATON 01C NC NWZA ws. uchylenia §1 Uchwały nr 30 ZWZ z dnia 30 lipca 2012 w sprawie scalenia akcji spółki oraz zmiany w składzie RN.
BBINWEST BBA NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EKO EKO GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 5,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gemma Investments sp. z o.o.
IALBGR IAG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
KERDOS KRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
LUG LUG NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
MMCPL MMC NC NWZA ws. zmiany zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
PAMAPOL PMP GPW NWZA ws. zmiany statutu.
PETROLINV OIL GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PGPPOLONI PGP NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
ROVESE RSE GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.