Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 grudnia 2023

SANPL SPL GPW Pierwszy dzień notowań bez zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 23,25 zł na akcję.
4MASS 4MS NC NWZA ws. zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka RN – Pana Artura Piechockiego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, powołania członków RN na nową kadencję, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w spółce, uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i RN oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.
ANSWEAR ANR GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyskiego oraz uchylenie uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
APATOR APT GPW 0 Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,08 zł na akcję.
BPC BPC NC NWZA ws. zatwierdzenia działań zarządu przygotowujących spółkę do wdrożenia nowej strategii dynamicznego wzrostu wartości spółki poprzez koncentracje działań na nowych branżach, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
COALENERG CLE GPW ZWZA
DBENERGY DBE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku.
ENAP ENP GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,10 zł na akcję.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2022/2023.
KREDYTIN KRI GPW NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
MANGATA MGT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
NESTMEDIC NST NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 ZWZ z 15 lipca 2019 roku oraz uchylenia uchwały nr 16/06/2023 ZWZ z 28 czerwca 2023 r.
QUANTUM QNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki, pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, uchylenia w całości uchwał nr 3, 4 oraz 5 podjętych na NWZ w dniu 17 kwietnia 2023 roku, zmiany uchwał nr 5 i nr 6 podjętych na NWZ w dniu 26 lipca 2023 roku i in.
SAKANA SKN NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
SWMANSION SWM NC Dzień pierwszego notowania na NC 25.000 akcji serii C, 22.294 akcji serii D, 49.929 akcji serii F.
VERBICOM VRB NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
VOXEL VOX NC Wypłata dywidendy 2,17 zł na akcję.
WODKAN WOD NC NWZA ws. odwołania i powołania członka RN i in.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.