Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 18 sierpnia 2022

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
DADELO DAD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
EKOEXPORT EEX GPW NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
FOOTHILLS FTL NC Początek notowań spółki OPTIZENLB (OPT) pod nazwą FOOTHILLS (FTL) w związku ze zmianą firmy.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
LETUS LET NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021, pokrycia straty za rok 2018, pokrycia straty za rok 2019 oraz przeznaczenia zysku za rok 2020.
LIVECHAT LVC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku.
MARVIPOL MVP GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania RN nowej kadencji.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MOLIERA2 MO2 NC NWZA ws. emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ONESANO ONO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PHN PHN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
Applied Materials AMAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.