Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 września 2019

ABCDATA ABC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu i zastawu rejestrowego na aktywach spółki.
AEDES AED NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
CPGROUP CPG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DOOK DOK NC Dzień pierwszego notowania na NC 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
EFEKT EFK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.
ELKOP EKP GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
ESOTIQ EAH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SESCOM SES GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
SUNEX SNX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
VOXEL VOX NC Wypłata dywidendy 0,99 zł na akcję.