Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 czerwca 2020

CUBEITG CTG GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za 2019 rok.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KLON KLN NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LUKARDI LUK NC NWZA ws. połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o., powołania do sprawowania funkcji nowego członka RN, wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
NETIA NET GPW NWZA ws. zmiany statutu.
NOVINA NOV NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
QUART QRT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SNTVERSE SVE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
SUNTECH SUN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VERTE VTE NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.
XTPL XTP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej, emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz zmiany statutu.