Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 12 stycznia 2017

JSW JSW GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
CANNABIS CBD NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
DIGITREE DTR GPW NWZA ws. zmian osobowych w RN oraz zmiany statutu.
EUCO EUC GPW NWZA ws. zmiany statutu.
HUTMEN HTM GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
KKHERBAL KKH NC Dzień pierwszego notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
RESBUD RES GPW Scalenie akcji w stosunku 5:1.
TELEMEDPL TMP NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
TOWERINV TOW GPW NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi oraz przyznania członkom RN wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
TOYA TOA GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z członkiem RN.
UNICREDIT UCG GPW WZA