Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 24 października 2016

ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AUGA AUG GPW NWZA ws. zmiany firmy oraz adresu spółki i in.
BIOERG BER NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych, a także zapisów dodatkowych.
DROP DRP GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
FOREVEREN FOR NC NWZA ws. zmiany statutu.
KERNEL KER GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
PEKAES PEK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
POLMT PME NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SATIS STS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
UNIMOT UNT NC NWZA ws. zmiany uchwały Nr 6 i 7 NWZ z 29 września 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na GPW.
WINVEST WIS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
WODKAN WOD NC NWZA ws. zmiany składu RN.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.