Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 listopada 2012

CDPROJEKT CDR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu w zakresie zmiany firmy spółki.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
COMPERIA CPL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
EKO EKO GPW Odstąpienie od wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Gemma Investments sp. z o.o.
ERNE ERN NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. połączenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna oraz „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
LUG LUG NC Scalenie akcji w stosunku 25:1.
POLFA PLF NC NWZA ws. wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonanie połączenia BMMedical S.A. z Polfa sp. z o.o., zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywanych obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
REINHOLD RHD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ROVESE RSE GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
URSUS URS GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii N.