Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 3 listopada 2020

CANAL --- GPW Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii B wśród inwestorów instytucjonalnych.
CIASTZKRA CZK NC NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
JWCONSTR JWC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
KRVITAMIN KVT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 zł na akcję.
MEDINICE ICE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROLOG PRL NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TALEX TLX GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję.
TBULL TBL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.