Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 2 grudnia 2019

PGE PGE GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz uchylenia uchwał nr 4 NWZ z 14 grudnia 2016 r. i nr 37 ZWZ z 27 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 grudnia 2016 r.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
CPGROUP CPG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.
ELKOP EKP GPW NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
INDYGO IDG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w RN.
KINOPOL KPL GPW NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
NGGAMES NGG NC NWZA ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zmiany stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019.