Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 26 lutego 2018

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
5THAVENUE 5AH NC NWZA ws. programu emisji obligacji oraz zmiany statutu.
CFSA CFS NC NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany uchwały nr 4/17 NWZ z 21 września 2017 w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.
CTE CTE NC NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian w RN.
EMPERIA EMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
FLUID FLD NC NWZA ws. powołania do pełnienia funkcji członka RN, zmiany warunków upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych celem umorzenia.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
KME KME NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
NETMEDIA NEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
NOVATURAS NTU GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PARTNER PRN NC NWZA ws. przyjęcia do wiadomości rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
STARFIT SFI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
WINVEST WIS GPW NWZA ws. powołania członków RN.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.