Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 marca 2016

AIRWAY AWM GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 9/2011 NWZ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
BIOERG BER NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru, wykreślenia § 4b statutu, zmian w składzie RN oraz zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za 2015 rok.
EMTASIA EMA NC Dzień pierwszego notowania na NC 288.283 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KSGAGRO KSG GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
PCZ PCZ NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.