Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 6 marca 2013

BRAS BSA NC Pierwszy dzień notowań na NC 5.000.000 akcji serii A, 825.000 akcji serii E, 2.500.000 akcji serii F.
CIGAMES CIG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
EKOKOGEN EKG NC NWZA ws. odstąpienia od realizacji Programu Emisji Obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F1, w tym z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ERATONRG ERA NC NWZA ws. wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza spółki, zmiany statutu i in.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji zwykłych na okaziciela.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
RODAN ROD NC NWZA ws. zbycia nieruchomości lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SATIS STS GPW Początek notowań spółki ADVGRUPA (ADV) pod nazwą SMT (SMT), w związku ze zmianą firmy.
SEKO SEK GPW NWZA ws. zmiany statutu poprzez zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.
SKOTAN SKT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D oraz w zmiany statutu.
SMTSOFT NC Początek notowań spółki SMT (SMT) pod nazwą SMTSOFT (SMA).