Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 marca 2012

ENEA ENA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GTC GTC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
AITON AIT NC NWZA ws. pokrycia straty z lat ubiegłych z niepodzielonego zysku netto za rok 2010, wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców błędnych danych spółki oraz zmiany statutu.
FALCON FLG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HAWE HWE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
INWAZJAPC IPC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
KANIA KAN GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. ustalenia nowej liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2 000 akcji serii E.
ONICO ONC NC WZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
PHOENIX PHO NC NWZA ws. decyzji ZWZ z roku 2009 w zakresie podziału zysku, przyjęcia sprawozdań finansowych za rok 2010 oraz podziału zysku za rok 2010, powołania nowego członka zarządu.
SMTSOFT NC NWZA ws. zmiany statutu.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za 2011 rok.