04:18 | GMT: 02:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MINOX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MINOX
NWZA
MINOX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MINOX
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MINOX
Publikacja raportu za 2018 rok.
MINOX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MINOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MINOX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MINOX
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MINOX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
MINOX
Publikacja raportu za 2017 rok.
MINOX
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
MINOX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MINOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MINOX
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
MINOX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MINOX
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MINOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MINOX
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MINOX
Scalenie akcji w stosunku 12:1.
MINOX
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MINOX
Publikacja raportu za 2016 rok.
MINOX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MINOX
NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.
MINOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MINOX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MINOX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MINOX
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MINOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MINOX
Publikacja raportu za 2015 rok.
MINOX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MINOX
Dzień pierwszego notowania na NC 94.929.245 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MINOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MINOX
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
MINOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
MINOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
MINOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podziału zysku z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MINOX
Pierwszy dzień notowań na NC 184.627.660 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MINOX
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MINOX
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
MINOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MINOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r.
MINOX
Publikacja raportu za 2012 rok.
MINOX
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce.
MINOX
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MINOX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MINOX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MINOX
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MINOX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MINOX
Publikacja raportu za 2011 rok.
MINOX
NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na bieżącą działalność oraz na cele inwestycyjne spółki, powołania pełnomocnika do zawarcia w imieniu spółki umowy z prezesem zarządu.
MINOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MINOX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MINOX
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MINOX
NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce oraz udzielenia absolutorium dla członka zarządu za rok 2010.
MINOX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MINOX
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
MINOX
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MINOX
WZA
MINOX
Publikacja raportu za 2010 rok.
MINOX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MINOX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek