Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 grudnia 2016

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ACAUTOGAZ ACG GPW NWZA ws. przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
ARRINERA ARX NC Początek przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy dużych inwestorów i w transzy otwartej.
CLNPHARMA CLN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
DANKS DNS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
HFTGROUP HFT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
KOFOL KOF GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 7 CZK na akcję.
LSTECHHOM LSH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 29.02.2016 r., wyrażenia zgody na zawarcie umowy handlowej, odwołania i powołania członka RN, sfinansowania kosztów ubezpieczenia oc członków zarządu oraz członków RN, wyboru biegłego rewidenta oraz dalszego istnienia spółki.
MGAMES MGS NC NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
OPENFIN OPF GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OPENFIN OPF GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.283 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SOHODEV SHD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.