Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 marca 2016

ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ARAMUS ARA NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DANKS DNS NC Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, podziału zysku netto za rok 2015, podziału mWealth Management Spółka Akcyjna oraz podziału Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna.
MED MED NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ORGANIC ORG NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ORPHEE ORP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PEP PEP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach poprzednich do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę i rozszerzenie zastawu rejestrowego z drugorzędnym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A., zawartej pomiędzy RAFAKO S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako Administratorem Zastawu.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.