Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 lutego 2015

AUTOSPA ASP NC Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii O w wykonaniu prawa poboru.
BLOOBER BLO GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji otwartej, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC, powołania dodatkowych członków zarządu oraz zmiany statutu.
BLOOBER BLO GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
JANTAR JAN NC NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 18 WZA z 25.11.2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
TECHMADEX TDX NC NWZA ws. sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w składzie RN.