Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 stycznia 2013

PKNORLEN PKN GPW Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2012 roku.
ABCDATA ABC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G.
ALEJA ALS NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ARI ARI NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ARTP TYP NC Debiut spółki na NC.
LUXIMA LUX NC NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez panią Dorotę Konarską i pana Krzysztofa Godusławskiego, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
METROPOLIS MRS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
General Electric GE.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.