Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 listopada 2011

APLISENS APN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
EUROMARK EMK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
KREDYTIN KRI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
LUXIMA LUX NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
MPAY MPY NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PEKAES PEK GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków, zmiany w składzie RN i ustalenia wynagrodzenia członkom RN.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
YOSHI YOS NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.