21:51 | GMT: 19:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LOTOS

Data
Spółka
Wydarzenie
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LOTOS
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LOTOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto spółki za rok 2019.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LOTOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LOTOS
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
LOTOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
LOTOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LOTOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LOTOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 akcji serii A.
LOTOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LOTOS
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LOTOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LOTOS
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LOTOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LOTOS
NWZA ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz zmiany uchwały nr 2 NWZ z dnia 22 grudnia 2016 r.
LOTOS
Publikacja raportu za 2016 rok.
LOTOS
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LOTOS
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
LOTOS
ZWZA ws. min. pokrycia straty netto za rok 2015.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LOTOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
LOTOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LOTOS
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LOTOS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2014 oraz likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LOTOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
LOTOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LOTOS
Ostatni dzień notowań na GPW 55.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LOTOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LOTOS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
LOTOS
Początek zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
LOTOS
Przydział akcji serii D objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
LOTOS
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
LOTOS
Ostatni dzień notowań na GPW 129.873.362 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LOTOS
NWZA ws. wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.
LOTOS
Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na GPW 129.873.362 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LOTOS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
LOTOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.020 akcji serii A.
LOTOS
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
LOTOS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LOTOS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
LOTOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej za rok 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
LOTOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LOTOS
Publikacja szacunków wybranych danych operacyjnych i finansowych za IV kwartał i cały 2012 rok.
LOTOS
NWZA ws. zmiany w statucie.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LOTOS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LOTOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LOTOS
NWZA ws. zmian składu RN.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
LOTOS
NWZA ws. zmian statutu oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
LOTOS
WZA
LOTOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LOTOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
LOTOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek