09:58 | GMT: 07:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 129.873.362 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LTS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.
ABC 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji oraz zmiany statutu.
ALL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii K, praw do akcji serii K i akcji serii J do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
CTG 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FFI 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IVE 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
JAN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MSO 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienie dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
NWG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na plan podziału, podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu.
PLZ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych spółki.
SNX 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TRI 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
VGO 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 547.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 147.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HPQ.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.