13:04 | GMT: 11:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ATLANTIS

Data
Spółka
Wydarzenie
ATLANTIS
Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ATLANTIS
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
ATLANTIS
Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
ATLANTIS
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych.
ATLANTIS
Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
ATLANTIS
NWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania RN za rok 2018.
ATLANTIS
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
ATLANTIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ATLANTIS
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
ATLANTIS
NWZA ws. zmiany uchwał nr 23 i 27 ZWZ z 04.07.2018r. oraz przyjęcia statutu.
ATLANTIS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ATLANTIS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za 2017 rok.
ATLANTIS
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 16 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., uchylenia uchwały nr 22 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego ATLANTIS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
ATLANTIS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ATLANTIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
ATLANTIS
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATLANTIS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ATLANTIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
ATLANTIS
Publikacja raportu za 2015 rok.
ATLANTIS
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
ATLANTIS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ATLANTIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za 2014 rok.
ATLANTIS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ATLANTIS
NWZA ws. m.in. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ATLANTIS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ATLANTIS
Publikacja raportu za 2013 rok.
ATLANTIS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ATLANTIS
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ATLANTIS
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ATLANTIS
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
ATLANTIS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ATLANTIS
Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
ATLANTIS
NWZA ws. ujednolicenia oznaczenia emisji akcji, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
ATLANTIS
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku.
ATLANTIS
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATLANTIS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 561 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ATLANTIS
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ATLANTIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
ATLANTIS
NWZA ws. zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na GPW.
ATLANTIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ATLANTIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ATLANTIS
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest.
ATLANTIS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest.
ATLANTIS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji.
ATLANTIS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ATLANTIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATLANTIS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ATLANTIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATLANTIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ATLANTIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ATLANTIS
NWZA ws. m.in. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok oborowy 2010, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
ATLANTIS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ATLANTIS
WZA
ATLANTIS
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i in. oraz zmiany statutu.
ATLANTIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ATLANTIS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ATLANTIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ATLANTIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
ATLANTIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
ATLANTIS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ATLANTIS
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek