Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 kwietnia 2021

ATENDE ATD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BIOMEDLUB BML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 237.923 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KANIA KAN GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
LARQ LRQ GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4/20, 5/20, 6/20, 7/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru oraz wynagrodzenia dla członków RN.
LEGIMI LEG NC Publikacja raportu za 2020 rok.
SUWARY SUW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.