01:53 | GMT: 23:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TRAVELPL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TRAVELPL
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu.
TRAVELPL
Wykluczenie akcji z obrotu na GPW, na wniosek spółki.
TRAVELPL
Dzień wykupu akcji spółki przez Rockaway Travel SE po cenie 3,77 zł za akcję.
TRAVELPL
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
TRAVELPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TRAVELPL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Rockaway Travel SE.
TRAVELPL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
TRAVELPL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Rockaway Travel SE.
TRAVELPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TRAVELPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TRAVELPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TRAVELPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TRAVELPL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany uchwały nr 20/ZWZA/10 z dnia 23.06.2010r oraz zmiany statutu.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TRAVELPL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez INVIA.CZ.A.S.
TRAVELPL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez INVIA.CZ.A.S.
TRAVELPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TRAVELPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TRAVELPL
NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, uchylenia Uchwały nr 29/ZWZA/09 z 2 lipca 2009r. dot. ustalenia wynagrodzenia członka RN oddelegowanego do stałego indywidualnego nadzoru oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TRAVELPL
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
TRAVELPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2010, pokrycia straty za rok 2012, dalszego istnienia spółki, zakończenia Programu Motywacyjnego na lata 2009-2011, uchylenia uchwały 04/NWZA/08 z 12.12.2008r. dot. emisji warrantów subskrypcyjnych, uchylenia uchwały 05/NWZA/08 z 12.12.2008r. dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1, F2, F3 z wyłączeniem prawa poboru.
TRAVELPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TRAVELPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TRAVELPL
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
TRAVELPL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TRAVELPL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
TRAVELPL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
TRAVELPL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TRAVELPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
TRAVELPL
Publikacja raportu za 2011 rok.
TRAVELPL
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.
TRAVELPL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TRAVELPL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
TRAVELPL
WZA
TRAVELPL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TRAVELPL
Publikacja raportu za 2010 rok.
TRAVELPL
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
TRAVELPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.


«Powrót do terminarza spółek