Semper Simul Foundation zamierza przejąć kontrolę nad LPP

Aktualności

Semper Simul Foundation zawarła ze Sky Foundation warunkową ramową umowę dotyczącą zamiany 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki LPP, posiadanych przez Fundację Sky na uzgodnioną przez strony liczbę akcji na okaziciela posiadanych przez Fundację Semper, przy czym nabycie akcji przez Fundację Semper nastąpi w sposób pośredni, podało LPP. Przekroczenie przez Fundację Semper progu 33% głosów na walnym zgromadzeniu LPP będzie skutkować obowiązkiem ogłoszenia przez tego akcjonariusza wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

Fundacja Semper posiada aktualnie pakiet akcji dający jej prawo do 31,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LPP. Natomiast w związku z pośrednim nabyciem od Fundacji SKY pakietu akcji uprzywilejowanych, Fundacja Semper przekroczy próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższe skutkować będzie obowiązkiem ogłoszenia przez Fundację Semper wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LPP w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

"Niezależnie od powyższych działań Fundacja Semper poinformowała, że prowadzi rozmowy z innymi akcjonariuszami co do możliwości nabycia pośrednio dalszych akcji spółki. Potencjalne nabycie akcji od innych akcjonariuszy nastąpi w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce przez Fundację Semper" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z otrzymaną informacją kluczowymi warunkami możliwości realizacji ww. umowy ramowej są w szczególności:

1) uzyskanie przez Fundację Semper zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, oraz

2) wyrażenie przez radę nadzorczą spółki zgody na zbycie akcji uprzywilejowanych posiadanych przez Fundację SKY.

Fundacja Semper zgłosiła %już zamiar koncentracji Prezesowi UOKiK w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania antymonopolowego.

"Zamierzona transakcja w ocenie emitenta leży w interesie spółki i jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy. Skutkiem potencjalnej transakcji będzie utrzymanie stabilności akcjonariatu spółki zorientowanego na długoterminowy jej rozwój oraz podtrzymanie struktury akcjonariatu opartego o profil rodzinny, z którym spółka jest utożsamiana. Taki stan rzeczy wpisuje się w zapewnienie możliwości realizacji długoterminowych celów oraz założeń biznesowych spółki" - czytamy dalej. 

"Jednocześnie mając na uwadze wyrażone intencje Fundacji SKY odnośnie zamiaru zbycia posiadanego pakietu akcji uprzywilejowanych, brak uzgodnienia przeprowadzenia tego procesu pomiędzy Fundacją Semper i Fundacją SKY mógłby skutkować pojawieniem się w akcjonariacie spółki znaczących akcjonariuszy o zróżnicowanych, niekompatybilnych horyzontach i profilach inwestycyjnych. Potencjalna destabilizacja akcjonariatu mogłaby w konsekwencji skutkować pojawieniem się odmiennych oczekiwań akcjonariuszy względem perspektywy czasowej realizacji przyjętych długoterminowych celów oraz założeń biznesowych spółki. Podobny skutek mogłaby spowodować informacja o potencjalnych ryzykach związanych z destabilizacją akcjonariatu" - podkreśla LPP.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)

Wiadomości
Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 56 pkt w X wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 56 pkt w październiku br. wobec 54,6 pkt miesiąc ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...