Projekt rozszerzający CIT na spółki komandyt. ma dać budżetowi 1,9 mld zł w 2021

Aktualności

Projekt nowelizacji ustaw podatkowych, mający na celu uszczelnienie systemu podatków dochodowych, przede wszystkim przez objęcie spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ma przynieść zwiększenie dochodów budżetu o 1,9 mld zł w 2021 r. i łącznie o 16,72 mld zł w okresie 10 lat, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu. Jednocześnie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) spadną w przyszłym roku o 1,43 mld zł, a w ciągu 10 lat - łącznie o 14,17 mld zł.

"Celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" - czytamy w OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmniejszenie dochodów JSR to efekt podwyższenia limitu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - do 2 mln euro z 250 tys. euro. Zmiana formy opodatkowania działalności spowoduje, z jednej strony obniżenie obciążeń podatkowych podatników, z drugiej strony wpłynie na dystrybucję dochodów podatkowych, wskazano w dokumencie.

"Rozwiązanie to spowoduje przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego (obecnie 50,01%) na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych. Dlatego też skutki tego przejścia wpłyną głównie na zmniejszenie dochodów tych jednostek" - czytamy dalej.

Przyjęte w projekcie rozwiązania podzielić można na:

A. Przepisy uszczelniające system podatku dochodowego poprzez objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym, a także rozwiązania ułatwiające dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów.

B. Zmiany w ustawie o ryczałcie mające na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać. Przede wszystkim zmiany polegają na podniesieniu limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2 mln euro) warunkującego wybór ryczałtu (zapowiedź z expose Premiera), zlikwidowaniu większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Projektowane jest również zmniejszenie wysokości niektórych stawek ryczałtu. Wprowadzane zmiany poza realizacją zapowiedzi z expose Premiera wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, środowisk samych przedsiębiorców, jak i podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Postulaty te dotyczyły dopuszczenia możliwości jak najszerszego korzystania z opodatkowania w tej formie, uregulowania zasad opodatkowania przychodów z najmu (spory, kiedy najem, a kiedy działalność gospodarcza), obniżenia stawek podatku. Przedstawiony projekt realizuje te postulaty, co do zasady z ryczałtu będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy (pozostawiono nieliczne wyłączenia np. działalność kantorowa nie może być opodatkowana w tej formie), również w większości przypadków rozwiązuje spór dotyczący, kiedy mamy do czynienia z najmem jako źródłem przychodów, a kiedy jest to działalność gospodarcza. Obniżono także niektóre stawki (wolne zawody z 20% do 17%).

C. Zmiany w przepisach o cenach transferowych. Przedmiotowe zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. "raju podatkowym". Jednocześnie zmiany obejmują rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych związanych z przedmiotowymi transakcjami. Ponadto zaproponowano wprowadzenie dla tych transakcji tzw. testu korzyści, wymieniono w OSR.

(ISBnews)

Wiadomości
Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 56 pkt w X wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 56 pkt w październiku br. wobec 54,6 pkt miesiąc ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...