Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz ograniczeniu cen energii

Aktualności

Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która wprowadza bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach oraz utrzymuje ceny maksymalnej na energię do końca grudnia 2024 r. na poziomie 500 zł/ MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł/MWh dla podmiotów wrażliwych i MŚP, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

"Celem ustawy jest:

1 -  stworzenie nowego świadczenia pieniężnego w postaci bonu energetycznego przysługującego jednorazowo gospodarstwom domowym, w oparciu o określone kryteria dochodowe:

- dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu […] nie przekraczała za 2023 r. kwoty 2,5 tys. zł

- dla oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość tego przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1,7 tys. zł

2. - ograniczenie wzrostu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r." - czytamy w komunikacie.  

Ustawa przewiduje wprowadzenie na drugą połowę 2024 r. bonu energetycznego dla gospodarstw, spełniających  kryterium dochodowe. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty kryteriów dochodowych, bon energetyczny ma przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę". Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

- 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

- 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

- 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

- 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Podwyższonym wsparciem zostaną objęte mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) o ile źródła te będą wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Bon energetyczny przyznawany ma być wówczas  w wysokości:

  • 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 1 tys. zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 1,2 tys. zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje wnioski o wypłatę bonu energetycznego w terminie 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Bon energetyczny wypłacają gminy. Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Ustawa zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie od lipca do końca grudnia 2024 r., na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych (obecnie to 412 zł) oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetycznej zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r., czego efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

Ponadto, ustawa w szczególności:

- przedłuża obowiązywanie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 r., ustalając ją na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, za której stosowanie przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty;

- przewiduje zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego lub na poziomie taryfy obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r;

- przedłuża stosowanie obowiązujących obecnie rozwiązań wobec odbiorców ciepła, obejmujących drugą połowę 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r. - przedsiębiorstwa energetyczne będą obowiązane do stosowania wobec uprawnionych odbiorców ceny i stawki za dostarczane ciepło nie wyższej niż wskazany w ustawie pułap, otrzymując w zamian wyrównanie;

- dokonuje zmian porządkujących w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), tj. systemu informacyjnego, służącego do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji między użytkownikami systemu elektroenergetycznego.

(ISBnews)

Wiadomości
Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,08 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ...

Jaki dysk SSD do gier wybrać? Poradnik zakupowy

Dysk twardy to jeden z najważniejszych elementów każdego komputera. Przy zakupie nowego sprzętu warto więc poważnie zastanowić się nad tym, ...

Jak obniżać koszty w handlu międzynarodowym, czyli o kursie dolara i innych walut

W dzisiejszym świecie normą jest, że kursy walut ulegają wahaniom. Świetnym przykładem jest kurs dolara do złotego. Jeszcze w 2022 ...

Opanuj HTML i CSS z GoIT: Podstawy projektowania stron internetowych

Zastanawiasz się nad nauką HTML i CSS? Rozważ kurs GoIT - twój kompletne źródło wiedzy o projektowaniu stron internetowych. Odkryj ...

Co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej?

Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem każdej decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.  Bez względu na to, ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...