Inflacja może zbliżyć się do 10% r/r w styczniu, spowolni w kolejnych miesiącach

Aktualności

Inflacja okazała się w grudniu ub.r. zgodna z szybkim szacunkiem tych danych i spowodowana była w ujęciu miesięcznym głównie wyższym wzrostem cen żywności i napojów bezalkoholowych. Pierwsza tarcza antyinflacyjna nie objęła w całości swym zasięgiem danych z grudnia i będzie również miała mniejszy wpływ na dane styczniowe, co spowoduje, że w styczniu CPI może sięgnąć ponad 9% i być może zbliży się do 10% r/r. W kolejnych miesiącach obowiązywania obu tarcz CPI będzie spowalniać do czasu ich obowiązywania i ograniczy inflację średnioroczną w br. o ok. 1,6 -2 pkt proc., oceniają ekonomiści.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 8,6% w ujęciu rocznym w grudniu 2021 r. Jest to największa dynamika od 2000 roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9%. W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 7,6% i towarów sięgnął 9%. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,7% i +1%.

W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,3%), mieszkania (o 0,6%) oraz transportu (o 0,8%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,55 pkt proc., 0,14 pkt proc. i 0,09 pkt proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 pkt proc., podał GUS. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 10%), żywności (o 8,7%) oraz transportu (o 22,7%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,5 pkt proc., 2,14 pkt proc. i 2,04 pkt proc.

Ekonomiści szacują, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła ok. 5,1-5,3% w grudniu 2021 r. w ujęciu rocznym wobec zanotowanych 4,7% r/r w w listopadzie ub.r. Niektórzy ekonomiści szacują, że inflacja bazowa powróci do dopuszczalnego pasma wahań od celu (2,5% +/- 1 pkt proc ) w 2023 roku.

Według ekonomistów, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz piąty z rzędu podniesie stopy procentowe na posiedzeniu 8 lutego 2022 r. - o co najmniej 50 pb. Według nich, poziom głównej stopy referencyjnej w tym roku sięgnie 3%, zaś prawdopodobieństwo zacieśniania do poziomu 4% jest wyższe niż niższe w br.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Inflacja w grudniu 2021 r. znalazła się na poziomie najwyższym od 2000 r., a to jeszcze nie koniec jej przyspieszania. W styczniu br., biorąc pod uwagę szereg podwyżek, jakie nastąpiły, w tym podwyżkę cen energii i gazu, podwyżkę akcyzy na alkohol i tytoń, wzrosty cen wielu usług, czy wzrost płacy minimalnej, wskaźnik CPI na pewno przekroczy 9.0%r/r. Wejście w życie, de facto od połowy grudnia 2021 r., Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 być może uchroni nas od odczytu dwucyfrowego wskaźnika CPI na początku roku, choć nie można tego całkowicie wykluczyć" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Niemniej jednak, inflacja w 2022 r., mimo działania tarcz, będzie wyższa niż w roku poprzednim, głównie przez podwyżki cen energii oraz żywności. Warto także pamiętać, że wzrosty cen surowców, energii i innych pozycji w rachunku kosztów będą z pewnym opóźnieniem przekładać się na ceny wyrobów gotowych. Z tego względu spodziewamy się, że inflacja bazowa dalej będzie rosnąć. Przy działaniu Tarcz do lipca zakładamy średnioroczną inflację na 2022 r. w wysokości 7,3% ze szczytem ok. 9% już w styczniu" - ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski

"Wydłużenie w czasie Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 i jej rozszerzenie (tarcza 2.0) spłaszczają ścieżkę inflacji w pierwszej połowie 2022, jednak przywrócenie stawek VAT do wyjściowych poziomów może wygenerować lokalny szczyt inflacji w sierpniu, naszym zdaniem około 10%r/r. W tym kontekście bardzo prawdopodobne jest wydłużenie obowiązywania tarcz i/lub też stopniowym przywracaniu stawek VAT na poszczególne towary. Decyzje będą m.in. uzależnione od kondycji budżetu oraz kształtowania się cen netto produktów objętych czasowymi obniżkami stawek VAT" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, Adam Antoniak

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Inflacja w grudniu wzrosła do 8,6%. Oczekujemy szczytu inflacji w styczniu i spadku od lutego. Inflacja będzie podwyższona przez dwa najbliższe lata. GUS potwierdził wzrost inflacji w grudniu do 8,6%r/r. To największa dynamika od 2000 roku. Szybciej rosły przede wszystkim ceny żywności – to efekt wzrostu cen na rynkach światowych oraz drożejących nawozów i pasz. Podrożały również usługi zdrowotne i transportowe. Inflacja bazowa wzrosła do 5,2%. Taka wartość dwukrotnie przekracza cel Narodowego Banku Polskiego (2,5%). Dynamika cen osiągnie szczyt w styczniu – będzie to 8,8%. Oczekujemy spadku inflacji od lutego. Wzrost cen ograniczy tarcza antyinflacyjna oraz stabilizacja cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Szacujemy, że działania rządu tj. redukcja stawek VAT na paliwo, nośniki energii oraz żywność obniży inflację w pierwszej połowie roku o około 1,6 pkt. Dodatkowo systematycznie maleć powinna presja kosztowa z uwagi na odblokowanie zastojów w łańcuchach dostaw. Począwszy od października wzrost kosztów produkcji w Chinach zaczął spowalniać – z 13,5 do 10,3% obecnie. Zmiany te sprzyjać będą spowalnianiu inflacji we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Spodziewamy się też stopniowego wygadania presji popytowej w Polsce. Narodowy Bank Polski (NBP) może kontrolować ją podwyższając stopy procentowe, ale efekty tego procesu widoczne będą z około rocznym opóźnieniem. Od października NBP podniósł główną stopę procentową z 0,1 do 2,25%, a prawdopodobne są kolejne obniżki. W efekcie inflacja bazowa powinna powrócić do dopuszczalnego pasma wahań wokół celu NBP w 2023" - analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Marcin Klucznik

"Ostateczny szacunek grudniowego wskaźnika CPI okazał się taki sam jak wstępny i wyniósł 8.6%r/r, przy czym wskaźnik cen towarów wzrósł do 9.0%r/r z 8.1%r/r w listopadzie, a wskaźnik cen usług przyspieszył do 7.6%r/r z 6.1%r/r w listopadzie. Jedyną kategorią, w której zanotowano spadek cen w ujęciu miesięcznym, była w grudniu „odzież i obuwie", o 0.5%, we wszystkich pozostałych grupach towarów i usług ceny natomiast wzrosły, w tym najsilniej w przypadku „żywności i napojów bezalkoholowych", bo aż o 2.1%m/m. Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, przyspieszyła w grudniu – jak wskazują szacunki - do 5.1%r/r z 4.7%r/r w listopadzie. Jest to kolejny silny wzrost tego wskaźnika, który pokazuje jak bardzo inflacja „rozlewa" się po gospodarce.Inflacja w grudniu 2021 r. znalazła się na poziomie najwyższym od 2000 r., a to jeszcze nie koniec jej przyspieszania. W styczniu br., biorąc pod uwagę szereg podwyżek, jakie nastąpiły, w tym podwyżkę cen energii i gazu, podwyżkę akcyzy na alkohol i tytoń, wzrosty cen wielu usług, czy wzrost płacy minimalnej, wskaźnik CPI na pewno przekroczy 9.0%r/r. Wejście w życie, de facto od połowy grudnia 2021 r., Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 być może uchroni nas od odczytu dwucyfrowego wskaźnika CPI na początku roku, choć nie można tego całkowicie wykluczyć. Co więcej, dwucyfrowa inflacja może pojawić się także w trakcie roku. Dużo zależeć będzie po pierwsze od tego, jak implementowana będzie od 1 lutego br. Tarcza Antyinflacyjna 2.0 (np. czy ceny żywności w związku z obniżką VAT do 0% faktycznie w sklepach będą niższe), po drugie od tego czy Tarcza będzie obowiązywała faktycznie tylko do końca lipca br., czy jednak będzie przedłużana (gwałtowne przywracanie wszystkich obniżonych podatków na pewno wybiłoby inflację do dwucyfrowego poziomu) i wreszcie po trzecie – od tego co będzie dziać się na świecie, w szczególności z cenami ropy naftowej, gazu oraz ogólnie w związku z pandemią. Bilans ryzyk, jeśli chodzi o inflację, jest zdecydowanie negatywny i po stronie wyższego wzrostu cen. Szacuję, że tegoroczny średni poziom CPI wynieść może około 7.5% wobec 5.1% w 2021 r., choć jest wysoce prawdopodobne, że prognozy będą ulegać zmianom, i to znacznie częstszym niż do tej pory. Nie ulega wątpliwości, że RPP będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych i na koniec br. spodziewam się poziomu stopy referencyjnej w okolicach 3.00-3.50%, choć ryzyko po stronie wyższych stóp jest zdecydowanie większe niż po stronie niższych stóp (referencyjnej poniżej 3.00%)" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Za dynamicznym wzrostem cen w grudniu stały głównie ceny żywności, które pobiły wszelkie sezonowe wzorce i wzrosły aż o 2,3% m/m, kontynuując tym samym wyraźne przyspieszenie cen w tej kategorii w ostatnich miesiącach. Co więcej, wachlarz produktów spożywczych, które odnotowały wzrost cen w grudniu jest bardzo szeroki. Z kolei w trochę mniejszym stopniu niż w ostatnich miesiącach wzrosły ceny nośników energii (o 0,8% m/m). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, obniżka stawek akcyzy na paliwa i opłaty emisyjnej nie znalazła odzwierciedlenia w danych GUS, ponieważ moment obniżki wypadał już bowiem poza okresem gromadzenia danych przez urząd. Stąd według GUS paliwa do środków transportu jeszcze podrożały w grudniu o 0,2% m/m. W kategoriach bazowych na uwagę zasługuje wzrost cen w kategorii „restauracje i hotele" (o 0,8% m/m), co częściowo można wiązać z wprowadzonymi restrykcjami pandemicznymi ograniczającymi ich dostępność dla niezaszczepionych. Dalej mocno rosną też ceny samochodów osobowych (+1,4% m/m). Szacujemy, że inflacja bazowa kontynuowała swój rosnący trend i w grudniu wzrosła do 5,2% r/r z 4,7% w poprzednim miesiącu. Średniorocznie inflacja w 2021 r. wyniosła 5,1% r/r wobec 3,4% w roku poprzednim. Z kolei prognozowanie procesów inflacyjnych w 2022 r. jest nie lada wyzwaniem. Wprowadzenie Tarczy Antyinflacyjnej i idącej za nią znacznej obniżki podatków pośrednich powoduje podwyższoną zmienność prognoz inflacyjnych. Po pierwsze pod znakiem zapytania stoi okres obowiązywania Tarczy (na chwilę obecną wygaszenie tarczy jest planowane na sierpień, ale z dużym prawdopodobieństwem możliwe jest przedłużenie co najmniej do końca roku). Jeszcze trudniejsze są do ujęcia efekty asymetryczne dostosowania cen przez przedsiębiorców przy obniżkach stawek VAT, które zwłaszcza jeśli są tymczasowe, często stają się okazją do zwiększania marż. Nie należy też zapominać stymulacyjnym charakterze takiego działania podnoszącego ścieżkę inflacji w średnim okresie, co spowolni powrót inflacji do celu. Niemniej jednak, inflacja w 2022 r., mimo działania tarcz, będzie wyższa niż w roku poprzednim, głównie przez podwyżki cen energii oraz żywności. Warto także pamiętać, że wzrosty cen surowców, energii i innych pozycji w rachunku kosztów będą z pewnym opóźnieniem przekładać się na ceny wyrobów gotowych. Z tego względu spodziewamy się, że inflacja bazowa dalej będzie rosnąć. Przy działaniu Tarcz do lipca zakładamy średnioroczną inflację na 2022 r. w wysokości 7,3% ze szczytem ok. 9% już w styczniu. Na początku 2022 r. RPP powinna kontynuować podwyżki stóp procentowych, a do końca roku stopa referencyjna wzrośnie do 4%. Wysoki odczyt inflacyjny za grudzień powinien przypieczętować decyzję RPP na lutowym posiedzeniu o podwyżce stóp procentowych o 50 pb. Rada będzie z uwagą wyczekiwała informacji o odwróceniu się trendu inflacyjnego, jednak rzetelna ocena procesów inflacyjnych może okazać się możliwa dopiero po wygaśnięciu czasowych obniżek podatków pośrednich na ceny energii oraz paliw. Do tego czasu RPP powinna utrzymywać jastrzębie nastawienie w polityce pieniężnej" - ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski

"Rosnące koszty, silny popyt konsumpcyjny i ciasny rynek pracy generują presję na wzrost cen. Grudniowy szacunek inflacji CPI (8,6%r/r) został potwierdzony. Ceny towarów wzrosły o 9,0%r/r, a ceny usług o 7,6%r/r (w listopadzie odpowiednio 8,1%r/r i 6,6%r/r).Główne powody dalszego wzrostu inflacji w stosunku do listopada to przede wszystkim wyraźnie wyższy wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (8,6%r/r v.s 6,4%r/r), który odpowiadał za 0,6pp wzrostu rocznego wskaźnika inflacji względem listopada. Według naszych szacunków pozostałe 0,2pp to efekt wyższej inflacji bazowej, która sięgnęła ok. 5,3%r/r.Dynamika cen żywności w grudniu (2,3% m/m) to konsekwencja splotu wzrostów cen szeregu kategorii produktów. Znacząco drożało pieczywo i mąka, mięso (zwłaszcza drób i wołowina), owoce i warzywa oraz tłuszcze zwierzęce (w tym masło). Co ciekawe, pomimo obniżki stawek akcyzy w ostatniej dekadzie grudnia, GUS odnotował tylko nieznaczne spadki cen benzyn i oleju napędowego oraz wzrosty LPG. Dalszy dynamiczny wzrost cen miał miejsce w restauracjach i hotelach.Obserwowany wzrost inflacji ma szeroko zakrojony charakter. Wśród głównych kategorii CPI wzrost cen poniżej 3% obserwujemy tylko w przypadku odzieży i obuwia, gdzie przez poprzednie 10 lat notowano spadki w ujęciu rocznym. Wysoką presję inflacyjną generuje przede wszystkim energia (nośniki energii i paliwa), która w grudniu ub.r. była o ok 20% droższa niż rok wcześniej. Powoduje to wzrost cen produkcji oraz transportu, który zaczyna się stopniowo przekładać na ceny innych towarów oraz usług.Wydłużenie w czasie Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 i jej rozszerzenie (tarcza 2.0) spłaszczają ścieżkę inflacji w pierwszej połowie 2022, jednak przywrócenie stawek VAT do wyjściowych poziomów może wygenerować lokalny szczyt inflacji w sierpniu, naszym zdaniem około 10%r/r. W tym kontekście bardzo prawdopodobne jest wydłużenie obowiązywania tarcz i/lub też stopniowym przywracaniu stawek VAT na poszczególne towary. Decyzje będą m.in. uzależnione od kondycji budżetu oraz kształtowania się cen netto produktów objętych czasowymi obniżkami stawek VAT.Średnioroczny wzrost inflacji w 2022 będzie nieco wyższy od 8%, a w 2023 należy się spodziewać nadal podwyższonej CPI (ok. 6%r/r).Jesteśmy dalecy od prostych diagnoz zakładających, że całość inflacji to efekt zewnętrznych szoków podażowych. Zwracamy uwagę, że szok podażowy padł na podatny grunt w postaci dynamicznie rosnącego popytu konsumpcyjnego i ciasnego rynku pracy, co ułatwia przenoszenie wyższych kosztów na ceny wyrobów gotowych. Dodatkowo przy ciasnym rynku pracy rośnie ryzyko rozkręcenia spirali cenowo-płacowej. Naszym zdaniem obecnie mamy do czynienia z jesienno-zimową falą szoków podażowych, po której podobnie jak w 2021 nastąpi fala przenoszenia wyższych kosztów przez firmy na ceny detaliczne (to efekty drugiej rundy). Jest to możliwe bo bariera popytu jest niska.W efekcie w dalszym ciągu pozostaje znacząca przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej, a na lutowym posiedzeniu RPP stopy procentowe wzrosną o co najmniej 50pb. Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes A.Glapiński mówił, że stopy NBP na poziomie 3% nie byłyby problemem dla gospodarki, a w przypadku korzystnej koniunktury stopy mogą zostać podniesione nawet do 4%, co jest naszym scenariuszem bazowym na 202" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, ekonomista Adam Antoniak

"Rok 2021 skończyliśmy rekordowo wysoką inflacją. Jest to jednocześnie wynik niewiele wyższy niż nasza prognoza (8,3%). Nie jest to także zaskoczenie, ponieważ historycznie grudniowy wzrost cen zawsze był wyższy niż w innych miesiącach. Kolejny miesiąc z rzędu szybciej rosną ceny towarów niż usług – 9% vs 7,6%. Największe wzrosty w ciągu roku odnotowują nadal ceny gazu ziemnego (wzrost o 52,3%) oraz paliw, zarówno oleju napędowego jak i benzyny (powyżej 30%). W całym 2021 r. cena gazu ziemnego wzrosła o blisko 30%, a paliw prawie o 20%. W kontekście ostatnich działań rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej kluczowe wydają się wzrosty cen żywności, która podrożała w grudniu o 8,7%, z czego największa podwyżka dotyczyła cen mięs (drobiowego – 30%, wołowego - 19%). Warto odnotować, że cena cukru, jednego z podstawowych produktów spożywczych, wzrosła w ciągu roku o 22%, a w skali miesiąca o blisko 3%. To oznacza, że rządowa tarcza antyinflacyjna może nie przynieść oczekiwanych efektów. Obniżka VAT, od lutego, do 0% na żywość i gaz oraz zmniejszenie podatku na paliwa do 8% może oznaczać, że ceny w sklepach w lutym i marcu będą na poziomie i tak wysokich cen z listopada  2021 r., ponieważ dynamika wzrostu cen żywności w ujęciu miesięcznym przekracza już 2%. Dodatkowo ceny paliw na stacjach tym razem nie będą wspierane przez taniejącą ropę naftową na świecie, która obecnie przekracza już 80 USD za baryłkę. Dane za luty będą również uwzględniać rozwiązania Polskiego Ładu, tj. wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym, w wielu branżach wymuszony działaniami rządu wzrost cen usług i produktów. Gdyby jednak na rynku wystąpiły sprzyjające warunki do obniżki cen w gospodarce (spadek cen surowców, zwiększenie zapasów gazu, studzenie gospodarki przez wyższe stopy) to kluczowe pozostaje ciągle pytanie o moment zakończenia działania tarcz antyinflacyjnych, a tak naprawdę o skutki tego zakończenia. Może się bowiem okazać, że koszty budżetowe tych rozwiązań będą na tyle wysokie, że rząd rękami Narodowego Banku Polskiego będzie ponownie zmuszony do dodruku pustego pieniądza, jednocześnie realne ujemne stopy procentowe będą ciągle wspierały konsumpcję, a co z tym idzie ponownie będziemy obserwować wzrost cen usług i towarów. Mimo wszystko efekt działania tarcz będzie widoczny we wskaźniku inflacji w styczniu. Według naszych prognoz w styczniu inflacja w ujęciu rocznym będzie wynosić 8,1%" - ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka

"Inflacja CPI w grudniu wzrosła do 8,6% z 7,8% w listopadzie, bez zmian wobec szacunku flash. To jeszcze nie koniec wzrostów inflacji. W styczniu powędruje ona naszym zdaniem powyżej 9% r/r (być może zbliży się do 10% r/r z uwagi na noworoczne zmiany cenników). Później inflację ograniczy Tarcza Antyinflacyjna (wg nas w lutym jej przełożenie na inflację wyniesie nieco ponad 3pp). Do wzrostu inflacji w grudniu przyczyniły się w szczególności ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które rosły wyraźnie powyżej wzorca sezonowego (wzrost o 2,1% m/m w grudniu był najwyższym dla tego miesiąca od 1996). W strukturze odczytu zauważalne są solidne wzrosty cen warzyw i owoców, a także mięsa wołowego i drobiowego. Nadal bardziej niż solidnie rosły ceny mąki i pieczywa, a także oleje i tłuszcze. Styczeń prawdopodobnie przyniesie kontynuację wzrostów cen w tych kategoriach, w których istotną rolę odgrywają ceny energii (warzywa, żywność przetworzona). Ceny energii wzrosły o 0,8% m/m. Struktura odczytu pokazała ponad 1-procentowe wzrosty cen gazu, opału i energii cieplnej. Uwzględniając nowe taryfy URE oraz wpływ Tarczy 1.0 wzrost cen nośników energii w styczniu (m/m) sięgnie około 10%. Ciekawostką odczytu jest brak korekty dla cen paliw, które wg GUS w grudniu wzrosły o 0,2% m/m. Mogłoby wynikać z tego, że obniżka akcyzy z 20 grudnia, która obniżyła ceny na stacjach o ok. 20 groszy będzie wzięta pod uwagę dopiero przy styczniowym odczycie (gdy stawka akcyzy ponownie wzrosła, na skutek umocnienia kursu EUR). Z uzyskanych przez nas informacji wynika jednak, że GUS w odczycie grudniowym uwzględnił już większą część grudniowego ruchu. Kolejne miesiące powinny przynieść niższe ceny paliw po skokowym (o ok. 60-70 groszy spadku w lutym (Tarcza 2.0). Inflacja bazowa wzrosła wg nas do 5,3% r/r z 4,7% r/r w listopadzie. Solidny przyrost cen widoczny jest w większości kategorii, co wskazuje na powszechną presję inflacyjną. Inflacja cen usług przyspieszyła do 7,6% r/r z 6,6% r/r w listopadzie. Towary drożały o 9,0% r/r wobec 8,1% r/r miesiąc wcześniej. Inflacja nie powiedziała naszym zdaniem jeszcze ostatniego słowa, ale po jej wzroście w styczniu Tarcza Antyinflacyjna da pół roku wytchnienia Powinno to pozwolić RPP na zakończenie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w marcu. Jednocześnie, wygaśnięcie Tarcz będzie się wiązało z powrotem do wysokich odczytów inflacji. Oznacza to naszym zdaniem, że prawdopodobieństwo ich (co najmniej częściowego) przedłużenia jest wysokie, a tym samym nasza prognoza średniorocznej inflacji (7,1% w 2022) może jeszcze ulec zmianie" - ekonomiści PKO Banku Polskiego

"Ostateczne dane o grudniowej inflacji potwierdziły wstępny odczyt na 8,6% r/r. Ze wzrostu inflacji CPI o 0,8 pp wobec listopadowego odczytu 7,8% r/r, ok. 0,6 pp można przypisać droższej żywności, 0,4 pp silniejszej inflacji bazowej: według naszych szacunków inflacja bazowa bez cen żywności i energii wzrosła w grudniu do 5,3% r/r z 4,7% w listopadzie. Trudno mówić, że wzrost inflacji to jedynie wynik działania czynników zewnętrznych – wzrosty cen były szeroko zakrojone. W początkowych miesiącach 2022 r. pojawią się efekty rządowej „tarczy antyinflacyjnej", co może obniżyć CPI do ok. 6% w lutym-lipcu (w styczniu inflacja wciąż będzie podwyższona, powyżej 8%). Później (chyba że „tarcza" ponownie zostanie wydłużona) inflacja podskoczy powyżej 8% i pozostanie podwyższona do III kw. 2023 r. Z punktu widzenia NBP dzisiejsze dane są kolejnym argumentem za kontynuację cyklu podwyżek. Spodziewamy się ruchu o +50 pb w lutym" - ekonomiści Santander BP

(ISBnews)

Wiadomości
Bank Pekao: Wysokie tempo wzrostu płac utrzyma się i może przekroczyć 10% r/r w br.

Bank Pekao prognozuje, że wysokie tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się również w br. i może przekroczyć 10% ...

Cyberpunk 2077 przepołowił kurs akcji CD Projektu

W grudniu minął rok od premiery Cyberpunka, czyli największej i najbardziej wyczekiwanej gry na świecie. Od tego momentu kurs akcji ...

Maszyny slotowe na podstawie znanych filmów

Hazard online stał się popularną formą rozrywki dla milionów ludzi. Dostępne na rynku gry na prawdziwe pieniądze już dawno zaczęły ...

We wtorek Biden ogłosi nazwisko szefa Fed?

We wtorek 23 listopada prezydent USA Joe Biden wygłosi przemówienie poświęcone gospodarce i walce z inflacją. Oczekuje się, że tego ...

Jak wybrać rozrywkę internetową?

Jak wybrać rozrywkę internetową   Trudno sobie wyobrazić współczesne życie bez Internetu. To nie tylko środek komunikacji, ale cały szereg innych rzeczy. Możesz

Tokio 2020 - wielka porażka?

Pewnie nie tak organizatorzy IO w Tokio wyobrażali sobie to wielkie wydarzenie sportowe. Pandemia koronawirusa sprawiła, że sens przeprowadzenia olimpiady ...