Podaż pieniądza M3 r/r (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Podaż pieniądza to raport publikowany przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny) dostarczający informacji o całkowitej wartości znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, traktowanego jako środek wymiany w Strefie Euro.

Składają się na niego następujące agregaty:

  • M1 - suma gotówki w obiegu i depozytów overnight,
  • M2 - suma agregatu M1 i depozytów z terminem zapadalności do dwóch lat oraz depozytów z terminem wypowiedzenia do trzech miesięcy,
  • M3 - suma agregatu M2 i operacji z przyrzeczeniem odkupu, jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych z terminem do dwóch lat.

Serwis macroNEXT publikuje najszerszą z miar podaży pieniądza M3. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
27 października 2020 10,4 % 9,5 %
26 listopada 2020 10,5 % 10,4 %
5 stycznia 2021 11,0 % 10,5 %
Następna publikacja