Stopa referencyjna (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) to organ podejmujący decyzje w sprawach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. W skład Rady wchodzi 10 osób: Prezes NBP, 3 członków powoływanych przez Sejm, 3 przez Senat i 3 przez Prezydenta. Członkowie Rady powoływani są na okres 6 lat, bez możliwości odwołania w trakcie kadencji. Zgodnie z założeniami Konstytucji RP RPP ustala założenia polityki pieniężnej w taki sposób aby nie dopuścić do wzrostu inflacji ponad pożądany poziom. Do jej zadań należy także ustalanie wysokości stóp procentowych banku centralnego. Decyzje w tej kwestii podejmowane są raz w miesiącu. Rada Polityki Pieniężnej decyduje o wysokości następujących stóp procentowych:stopy referencyjnej czyli stopy określającej najniższe oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych przez bank centralny bankom komercyjnym w ramach operacji otwartego rynku,stopy lombardowej czyli stopy procentowej, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych,stopy depozytowej czyli stopy określającej oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym,stopy redyskontowej czyli stopy określającej cenę, po jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych,stopy dyskontowej weksli czyli stopy, po której banki komercyjne przyjmują do podmiotów gospodarczych weksle do dyskonta.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
6 listopada 2020 0,10 % 0,10 %
2 grudnia 2020 0,10 % 0,10 %
13 stycznia 2021 0,10 % 0,10 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 3 lutego 2021