Stopa bezrobocia (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopę bezrobocia obliczana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo (z wykluczeniem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Wskaźnik ten publikowany jest przez Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na uwzględnienie jedynie zarejestrowanych bezrobotnych uważany jest on za mało miarodajny. Znacznie lepiej sytuację na rynku pracy odzwierciedla wskaźnik bezrobocia przygotowywany na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Definiuje ona osobę bezrobotną jako osobę w wieku 1574 lata, która w okresie badania pozostawała bez pracy, ale aktywnie jej poszukiwała i była gotowa ją podjąć. Wadą tego ujęcia jest to, że bezrobocie wg BAEL publikowane jest raz na kwartał. Znacznie lepiej sytuację na polskim rynku pracy niż wskaźnik publikowany przez GUS odzwierciedlają miesięczne dane publikowane przez Eurostat (zharmonizowana stopa bezrobocia). Obliczane są one na podstawie kwartalnych wyników BAEL oraz miesięcznych danych z bezrobocia rejestrowanego.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
23 października 2020 6,1 % 6,1 %
25 listopada 2020 6,1 % 6,1 %
23 grudnia 2020 6,1 % 6,1 %
Następna publikacja